Driehoorne Serviceflat ingang met postbus
Panoramaflat Driehoorne aanzicht vanuit de tuin

Algemene Voorwaarden serviceabonnement

  • Driehoorne Serviceflat ingang met postbus
  • Panoramaflat Driehoorne aanzicht vanuit de tuin

Artikel 1
Aanmelding
Indien een nieuwe huurder gebruik wenst te maken van het serviceabonnement gaat het serviceabonnement in op de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Indien er gegronde vrees bestaat voor misbruik of oneigenlijk gebruik van het Driehoorne serviceabonnement kan verhuurder een aanmelding weigeren.

Artikel 2
Duur, verlenging en opzegging
Het abonnement wordt aangegaan voor één jaar en stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij tijdig is opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van één volle kalendermaand. Bij niet (tijdig) opzeggen wordt de overeenkomst stilzwijgend weer met één jaar verlengd.
Serviceabonnement kan door beide partijen worden beëindigd:
a. automatisch als de huurovereenkomst tussen partijen met betrekking tot het gehuurde eindigt.
b. schriftelijk minimaal één kalender maand voor het verstrijken van contractjaar.
c. schriftelijk, binnen dertig dagen na aankondiging prijsverhoging of wijziging van de voorwaarden waarmee huurder niet instemt.

Artikel 3
Driehoorne behoudt zich het recht voor om geen onderhoud of reparaties in het kader van het Driehoorne serviceabonnement uit te voeren indien er sprake is van een achterstand in de huurbetaling, zonder dat daardoor enig recht bestaat op restitutie of compensatie. De schorsing gaat in op de eerste dag van het tijdvak waarop de huurbetaling en kosten serviceabonnement zijn verschuldigd. In de periode waarop huurder in gebreke blijft in het betalen van het verschuldigde bedrag worden geen herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Artikel 4
Wanneer de huurder het contract door opzegging heeft doen beëindigen, is hernieuwde deelname in beginsel mogelijk. Verhuurder is bevoegd alvorens omtrent hernieuwde deelname te beslissen, voorwaarden te stellen zoals bijvoorbeeld het in rekening brengen van een entreebedrag.

Artikel 5
Tarief en betaling
Het tarief van het abonnement bedraagt per 1 januari 2011 € 3,50 per maand. Het tarief kan jaarlijks aan de hand van de exploitatiecijfers worden aangepast. Betaling vindt plaats gelijktijdig met de huur, welke maandelijks automatisch wordt geincasseerd.

Artikel 6
Onderhoudswerkzaamheden
De onderhoudswerkzaamheden worden alleen uitgevoerd tijdens normale werkuren (werkdagen tussen 8.00 uur – 16.30 uur). Indien u niet aanwezig bent verleent u verhuurder hierbij toestemming tot het betreden van de woning voor uitvoering van de werkzaamheden. Verhuurder bepaalt de keuze van de materialen. Materiaalkosten dienen door huurder aan verhuurder te worden vergoed. Loonkosten vallen onder het serviceabonnement.

Artikel 7
Voorwaarden serviceabonnement
Driehoorne behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in inhoud en voorwaarden van het serviceabonnement. Driehoorne meldt wijzigingen in inhoud en algemene voorwaarden van het serviceabonnement minstens twee maanden van te voren. Huurder heeft ook in dit geval het recht de overeenkomst op te zeggen. Driehoorne behoudt zich het recht voor om op enig moment over te gaan tot het opheffen van het serviceabonnement. Een dergelijk besluit wordt minimaal twee maanden van te voren aangekondigd.

Artikel 8
Uitsluitingen
De te vervangen of reparen onderdelen dienen standaard tot de woning te behoren. Uitdrukkelijk niet inbegrepen in het serviceabonnement is het verhelpen van gebreken aan door huurder tijdens de huurperiode zelf aangebrachte voorzieningen en door de verhuurder geconstateerde gebreken die het gevolg zijn van nalatigheid, slordigheid, onoordeelkundig gebruik door huurder, zijn huisgenoten of personen voor wie hij aansprakelijk is. Verder zijn van vorige huurder overgenomen voorzieningen uitgesloten.